Comunicar incidència

D’acord amb el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals l’informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per l’Ajuntament de Xerta , amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. La legitimació del tractament és el consentiment de l’interessat, que podrà ser retirat en qualsevol moment. No es preveu la cessió de les dades a tercers. Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Ajuntament de Xerta està tractant dades personals que li concerneixen, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com, a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió si correspon, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir. En determinades circumstàncies previstes a l’art. 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament es conservaran per exercir o defensar reclamacions. Podeu exercir els vostres drets davant l’ Ajuntament de Xerta, Plaça Major, 13 - 43592 Telèfon: 977-47-30-05 Mail: aj.xerta@xerta.cat Mitjançant el formulari electrònic disponible a: seu electrònica Ajuntament de Xerta Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades Unitat de Protecció de Dades i Transparència – Diputació de Tarragona C/ Pere Martell, nº 2, 43001 - Tarragona Telèfon: 977-29-66-99 Mail: sam.protecciodades@dipta.cat Les vostres dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recollir i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat catalana de protecció de dades. https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/ L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula

ACEPTO

Copyright 2022 Ajuntament de Xerta

Avís legal | Política de cookies