Avís legal





Condició d’USUARI

L’accés o ús del lloc web lobando.xerta.cat implica tenir la condició d’USUARI del mateix, i l’acceptació de les condicions generals d’utilització, sens perjudici d’aquelles condicions particulars que es puguin pactar individualment, que adquiriran també força obligatòria entre les parts.


Condició de TITULAR

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, es posa en coneixement als USUARIS del web lobando.xerta.cat de forma directa i gratuïta, la següent informació, relativa al TITULAR del domini

Nom: Ajuntament de Xerta
Residència i domicili: Plaça Major, 13
Telèfon: 977 473 005
Adreça de correu electrònic: aj.xerta@xerta.cat
NIF: P4305300H


Objecte

A través del portal lobando.xerta.cat el seu TITULAR abans identificat facilita als seus USUARIS l’accés a informació posada a disposició tant per part del TITULAR com per part de tercers.
L'ajuntament assumeix la gestió i manteniment dels seus continguts, segons els termes i condicions pactats per ambdues parts.
lobando.xerta.cat és una web responsive, una ferramenta creada per a la difusió d’informació municipal gestionada / administrada des de l'ajuntament de Xerta, i que arriba als ciutadans amb la màxima immediatesa. És un servei informatiu i de consulta sobre diversos aspectes de la localitat de Xerta.


Condicions d’ús

L’accés al portal tindrà caràcter gratuït, sens perjudici de que algun dels serveis que s’enuncien estiguin subjectes al pagament de preu.
L’USUARI assumeix la responsabilitat en l’ús del portal.
Per a fer ús dels serveis els menors d’edat requeriran del permís dels seus pares o tutors, els que seran responsables dels actes duts a terme pels menors al seu càrrec.
L’USUARI es compromet a fer ús adequat dels continguts que es mostren a lobando.xerta.cat abstenint-se d’utilitzar-los amb finalitats il·lícites, o que contravinguin els interessos de tercers, siguin contraris als drets humans, o provoquin danys en els sistemes de la web o en els dels seus proveïdors o tercers.
El TITULAR disposa de la infraestructura necessària per a evitar danys derivats de la existència de virus informàtics, malgrat no es fa responsable dels potencials danys o errors, que deguts a la presència de qualsevol virus, pugui sofrir el sistema informàtic de l’USUARI quan aquest accedeixi a la pàgina web o la utilitzi.
L'Ajuntament de Xerta es reserva el dret a efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir i afegir tant els continguts que es mostren, com la forma en que aquests apareixen presentats o localitzats.


Propietat industrial i intel·lectual

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el portal són propietat del TITULAR del mateix o de tercers, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al portal i/o als serveis atribueixi a l’USUARI cap classe de dret sobre les marques, noms comercials o signes distintius.
Tanmateix, els continguts son propietat intel·lectual del TITULAR o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’USUARI, ni que aquest pugui fer-ne un ús més enllà de l’estrictament necessari per a un correcte ús del portal i els seus serveis.
Aquesta clàusula inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu: imatges, so, vídeo, software, textos, marques, logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per als seu funcionament, accés i ús, etc.
En virtut del disposat en el Leg. 1/1996, de 12 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, distribució, i comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a lobando.xerta.cat


Protecció de dades de caràcter personal / Política de Privacitat

L’Ajuntament del Xerta complirà estrictament la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la privacitat i confidencialitat. Per utilitzar algun dels continguts i/o serveis del portal o tenir-hi accés, l’Ajuntament del Xerta pot demanar l’emplenament de formularis que impliquin el tractament de dades de caràcter personal. En aquest cas, l’usuari dona el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza l’Ajuntament del Xerta a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud, d’acord amb el que estableix el Reglament general de protecció de dades (UE) (2016/679) ( endavant RGPD) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. L’usuari resta informat que les seves dades de caràcter personal podran ser cedides a tercers per complir la seva sol·licitud. Així mateix, l’usuari del web que faciliti dades de caràcter personal a l’Ajuntament del Xerta resta assabentat que podrà exercir davant el mateix l’Ajuntament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació , oposició i limitació, d’acord amb el que estableix el RGPD, mitjançant la corresponent sol·licitud, acompanyada d’una fotocòpia del seu DNI, davant el Registre de l’Ajuntament del Xerta , Plaça Major, 13 o mitjançant la Seu Electrònica de l’Ajuntament. L’Ajuntament del Xerta adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l’entorn web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició dels usuaris. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Les dades de l'ajuntament de Xerta són les següents:
Ajuntament de Xerta
CIF P4305300H
Adreça: Plaça Major, 13 · 43592, Xerta (Tarragona)


Exclusió de garanties i responsabilitat

Els continguts oferts pel web lobando.xerta.cat tenen caràcter merament informatiu. La informació continguda no constitueix la prestació de cap servei en concret, i per tant la seva utilització és responsabilitat exclusiva de l’USUARI.
El TITULAR no serà en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de la aplicació o ús concret que es pugui fer de la mateixa.
Tanmateix, lobando.xerta.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es poguessin ocasionar pel funcionament del lloc web, citant, a títol merament enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat del portal, transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.


Enllaços o hipervincles

En cas que a lobando.xerta.cat es disposessin de enllaços o hipervincles a altres llocs d’internet, l'Ajuntament de Xerta no exercirà cap classe de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el TITULAR assumirà cap responsabilitat per els continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni en garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud , veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs d’internet. Igualment, la connexió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.


Vigència i modificacions de les condicions generals d’ús

Les presents condicions romandran en vigor de forma indefinida, sens perjudici de la seva modificació, que podrà ser duta a terme pel TITULAR en qualsevol moment, essent degudament publicades en el lloc web.


Jurisdicció i legislació aplicable

Les relacions entre USUARI i TITULAR es regiran per la normativa estatal aplicable, sotmetent-se a la jurisdicció dels òrgans jurisdiccionals de la localitat de Tortosa.

Copyright 2022 Ajuntament de Xerta

Avís legal | Política de cookies